Bestyrelsens sammensætning i sæson 2023 - 2024: 

Karen Margrethe Eriksen 
Lise Dolleris 
Jørgen Gravesen 
Kisser Grishauge 
Terkel Hatting Kristiansen 
Ellen M. Balle Christensen
Eva Moos 
 
 Bestyrelsen konstituerer sig på første møde d. 11. okt.
 
1. suppleant:
Anni Eriksen
 
2. suppleant:
Sonja Marcussen
 
Referatet kan snart læses her
 
Bestyrelsens beretning kan læses her
 
 
 
 
 
 

Om foreningen


Vesthimmerlands Teaterforening er en frivillig forening,
hvis formål er at giver borgere i kommunen et mang-
foldigt Teatertilbud. foreningen blev stigtet i februar 2014.

Foreningen køber mellem 9 - 12 professionelle kvalitets-
forestillinger hos turnéudbydere, fra Det Kgl teater til
små upcomming skuespillere på turné.

Nogle forestillinger vises i Vesthimmerlands Musikhus
ALFA,og resten vises rundt om i hele kommunen og
ofte i samarbejde med lokale foreninger, organisationer,
virksomheder osv. En af forestillingerne er ofte en ung-
doms- eller familieforestilling.

Vi vil glæde os til at se DIG til en eller flere af vores
forestillinger.
Hvis du bliver medlem af teaterforeningen, kan du til
de fleste forestillinger købe billet med rabat.
Meld dig ind her

Karen Margrethe Eriksen
(formand)
Teaterforeningen er støttet af:
 
     
 
Ved særlige lejligheder og forestillinger søges 
yderligere støtte hos fonde, Region Nord og 
Vesthimmelands Kommune.
 

Vedtægter for Vesthimmerlands Teaterforening

§ 1.

Foreningens navn er ”Vesthimmerlands Teaterforening”, herefter kaldet ”foreningen”. Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

§ 2.

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål udelukkende er at give borgerne i Vesthimmerlands Kommune et mangfoldigt professionelt teater- og scenekunsttilbudteatertilbud. Foreningen samarbejder med spillesteder i kommunen og Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser herom.

Foreningens overskud må alene anvendes i overensstemmelse med ovennævnte formål.

§ 3.

Enhver, der betaler det fastsatte kontingent, kan optages som medlem. Medlemmer kan herudover tegne abonnementer.

§ 4.

Foreningens bestyrelse fastlægger medlemskontingent og de abonnentsordninger, der skal være gældende. Der kan etableres samarbejde med andre udbydere af teaterforestillinger.

Medlemmer af foreningen opnår rabat ved køb af billetter. Videresalg af billetter i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

§ 5.

Foreningens bestyrelse forpligter sig til et alsidigt repertoireudvalg, hvilket betyder, at der også skal være tilbud til børn og unge og grupper, der sjældent kommer i teatret. Den køber forestillinger af producerende teatre og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved billetsalg, indtægter i form af andre offentlige tilskud samt tilskud fra private eller fra erhvervslivet, eksempelvis i form af annoncesalg eller sponsoraftaler.

§ 6.

Foreningens medlemmer (incl. abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 7.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig lokal tilknytning.

Bestyrelsen og to suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Valget gælder for 2 år, idet 3 medlemmer vælges i lige år og 4 i ulige. Suppleanter vælges dog kun for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren skriver beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved underskrifter af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele andre prokura. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc til løsning af konkrete opgaver.

§ 9.

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løber dog fra 1. januar 2014 til 30. juni 2015. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og udarbejder budget og regnskab og sikrer, at disse rettidigt indsendes til de tilskudsgivende myndigheder og kommunen.

Regnskabet revideres efter de retningslinier, Kulturstyrelsen har fastsat.

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert fremmødt medlem, der har betalt sit kontingent for indeværende regnskabsår.

Afstemninger foregår mundtligt, medmindre én af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Personvalg foregår dog altid skriftligt.Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i de lokale ugeaviser med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødetid og –sted.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Orientering om det foreløbige budget for næste sæson, herunder det kommende kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, dog med tilslutning fra min. 4 bestyrelsesmedlemmer eller skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 11.

Beslutninger om ændring i ovenstående vedtægter kan besluttes på ordinær generalforsamling. Foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med et flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede.

Ved foreningens ophør eller ophævelse skal dens eventuelle formue anvendes til kulturelle og almennyttige formål i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. februar 2014

Senest ændret på generalforsamlingen 15. sept. 2016 

 

 

    

 

Kommende generalforsamling holdes 

tirsdag d. 12. sept. 2023 i

KulturDebathus Søttrup i Hornum

Forud for generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning. Tilmelding til fællesspisning nødvendig, men ikke til deltagelse i generalforsamlingen. Mere herom efter sommerferien.
 

Tidligere generalforsamlinger

Vi tilstræber at holde vore generalforsamlinger rundt om i hele kommunen, da vi er en forening for hele Vesthimmerland.
I 2014 holdt vi den i Aars
I 2015 holdt vi den i Aalestrup
I 2016 holdt vi den i Farsø
I 2017 holdt vi den i Løgstør
I 2018 holdt vi den i Aars 
I 2019 holdt vi den i Aalestrup
I 2020 holdt vi den i Farsø
I 2021 holdt vi den i Aars
I 2022 holdt vi den på Joh. V. & Thit Jensen Museet 
i 2023 holdt vi den i KulturDebarHus Søttrup
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesthimmerlands Teaterforening | CVR: 35576665